Functional Purpose and Procedure of the Trainee and Assistant Activity of the Advocate Under the Legislation of States, which were earlier a part of the Union of Soviet Socialist Republics

Journal Issue:

Author Information: 

Lawyer, Research Associate of the Center of Organization and Activity of Legal Profession Problems Research of the Euroasian Research Institute of the Law Problems

Abstract: 
In article the functional purpose and a procedure of activity of the trainee and assistant of advocate by the legislation of a number of the states which were earlier a part of the Union of the Soviet Socialist Republics (Belarus, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Estonia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Uzbekistan) are considered. As a result of research some aspects of the studied problem in relation to perfecting of the relevant provisions of the legislation of the Russian Federation are designated.
Keywords: 

advacаte's trainee, advocate`s assistant, advocacy profession, USSR, CIS.

REFERENCES: 
[1] Kantyukova I.T. K voprosu o sovershenstvovanii polozhenij rossijskogo zakonodatelstva o pravovom statusepomoshhnika i stazhera advokata // Evrazijskaya advokatura. 2013. No. 6 (7). 
[2] Kantyukova I.T. K voprosu o pravovom polozhenii pomoshhnika i stazhera advokata po zakonodatelstvu Respubliki Belarus // Yusticiya. 2013. No. 1. 
[3] Ragulin A. V., Shajxullin M.S. Sovremennye problemy i tendencii professionalnogo razvitiya advokata // Evrazijskaya advokatura. 2013. No. 5(6). 
[4] Sysoev D.A. Razvitie trudovogo zakonodatelstva na postsovetskom prostranstve // Vestnik Mezhdunarodnogo instituta informatizacii i gosudarstvennogo upravleniya im. P.A. Stolypina. 2012. No. 1.